Khác

Ngôn ngữ

B1. Từ bảng tin chọn Ngôn ngữ, tất cả

B2: Tạo ngôn ngữ mới

B3: Chọn Add new language để thêm ngôn ngữ mới.