Quản lý menu

Thay đổi menu có sẵn

B1: Từ bảng tin, chọn menu

B2: Chọn menu muốn chỉnh sửa

B3: Thay đổi vị trí menu

video hướng dẫn:

B4: Chỉnh sửa tên trong menu:

B4: Chọn Save để lưu những thao tác vừa thực hiện