Quản lý menu

Thêm mục khác vào menu

B1: Từ bảng tin, chọn menu

B2: Chọn menu muốn chỉnh sửa

B3: Chọn mục muốn thêm

B4: Nhấn Save để lưu thay đổi.