Quản lý thông tin trang

Thông tin đầu trang

Thay đổi logo Header

B1: Từ hệ thống chọn Cấu hình nhanh

B2: Tải lên Logo

B3: Chọn Lưu thay đổi để lưu.