Quản lý thông tin trang

Thông tin chân trang

B1: Từ bảng tin chọn cấu hình nhanh => Master

B2: Thay đổi các thông tin chân trang

B3: Chọn Lưu thay đổi để lưu.