Liên hệ

Theo dõi email

B1. Từ bảng tin chọn Theo dõi, tất cả

B2. Chọn Tạo mới

B3: Điền đầy đủ thông tin các trường

B4. Chọn Tạo mới để thêm, Hủy để hủy.