Liên hệ

Tạo Liên hệ mới

B1: Từ bảng tin, chọn Liên hệ, tạo mới

B2. Thêm các trường Liên hệ

B3. Chọn Tạo mới để tạo, Hủy để hủy tạo